•  
     

    مدیران و اعضا

                                                                    

مهندس سید محمد کاظمی 

سمت :عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل

مهندس احد حسینی داسی

                                      سمت :رئیس هیئت مدیره